Választási program

A közösség valós ügyeinek és problémáinak megjelenítését vállalom fel képviselői munkámban – ezt mondtam a 2020-as parlamenti választási kampány elején. Hozzátettem, hogy a képviseletet, de a választási programom összeállítását is folyamatos adatgyűjtésként képzelem el, hiszen ez szolgáltat pontos képet a közösségi napirendről, amelyet Bukarestbe is magammal szeretnék vinni.

Az elmúlt három héten számos rétegtalálkozón és beszélgetésen vettem részt Brassóban és a megyében, fiatalokkal, gazdákkal, vállalkozókkal és tanárokkal egyeztettem mindazokról, amiket meg szeretnék jeleníteni a parlamenti munkámban.

Az alábbiakban összefoglaltam az eddig összegyűjtött teendőket, amelyek sora a következő időszakban folyamatosan bővül. Mivel ezt egy nyitott dokumentumként képzelem el, nyitott vagyok a további javaslatokra is, amelyeket a brasso@rmdsz.ro e-mail címen lehet hozzám eljuttatni.

Alább olvasható az eddigi adatgyűjtésem összegzése:

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

A járványhelyzet kezelésében is hatékonyabb lenne, ha Romániában bevezették volna eddig a valós decentralizációt. Bár tény az, hogy világjárvány esetében országos szintű rendelkezésekre van szükség, azonban a válságkezelési intézkedéseket mégiscsak helyi szinten ültetik gyakorlatba, ehhez azonban kevés az anyagi és humánerőforrás, az önálló elképzelés, ugyanakkor túlzott a központi szervek jóváhagyásától való függőség. A megyei közegészségügyi igazgatóságok személyzetének növelése, amely által lehetővé válik a fertőzéses esetek pontos felderítése és nyomon követése, a tesztelések számának növelése, illetve a kórházak intenzív osztálya befogadóképességének növelése lenne hatékony intézkedés a közegészségügyben.

AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Brassó megyének a jelenlegi nehéz helyzetben is a brassói nemzetközi reptér megvalósítása kell hogy legyen az elsőrendű prioritása. Emellett fontos „magyar prioritás” is az épülő létesítmény, hiszen Brassó megye mellé felzárkózott Kovászna és Hargita megye önkormányzata a nagyívű, regionális horderejű befektetésnek megvalósítására. Támogatom és sürgetni fogom egy gyorsforgalmi út megépítését Brassó és Sepsiszentgyörgy között, hiszen egymást erősítve tudunk a reptérnek európai dimenziót, fontosságot adni egy olyan periódusban, amelyben a turizmus sem Brassóban, sem pedig regionális szinten nem a legjobb időszakát éli, nem hozza azt a jövedelmet, amiből a térség fejlődni tudott a járvány előtt.

Ugyancsak a turizmus, de a régió vállalkozásainak támogatása tekintetében is fontosnak tartom és támogatom a Brassót Nagyszebennel összekötő autópálya megépülését, amely jelentősen lerövidíti azt az időt, amely alatt megtesszük az autóutat a schengeni határig, illetve eljuthatunk Nyugat-Európa bármelyik országába.

VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA

Brassó megyében főként a turisztikai ágazatban kell támogatást nyújtani a vállalkozóknak, hogy a megye fő jövedelemforrása biztonságban legyen, túlélje a járványidőszak megszorításait. Az államnak szektoronként nyújtott támogatása célszerű lenne és valós segítség a gazdaság fenntartásában.

Hatékonyabbá kell tenni ugyanakkor a kis- és középvállalkozások forgóeszköz-finanszírozását. Az RMDSZ országos programjába foglalt intézkedés Brassó megyében is hasznos és észszerű lépés lenne: a közepes vállalkozások 10 millió lejes, a kisvállalkozások 2 millió, a mikrovállalkozások pedig 1 millió lejes hitelekhez férjenek hozzá, 90% állami garanciával és 100% kamattámogatással.

Ugyanakkor a munkahelyteremtést is prioritásként kell kezelni: a 29 év alatti és 50 év feletti elbocsátott személyeket alkalmazó kis- és közepes vállalkozások a járványhelyzet lejártáig részesüljenek vissza nem térítendő állami támogatásban, ennek értéke havonta új munkahelyenként a fizetés fele, de nem több havi 2500 lejnél. A támogatás feltétele az új munkahely fenntartása legkevesebb egy évig.

A VIDÉKI OKTATÁS FOGAS KÉRDÉSEI

Az oktatás terén tevékenykedők többrendben is jelezték: a fejkvótarendszer – miszerint a kisebbségi oktatási intézmények meghatározott mutatók alapján kapnak állami támogatást – akár működőképes is lehetne, azonban jelenlegi formájában a vidéki oktatás kerékkötője. Olyan személyek alkalmazzák a gyakorlatban ezt rendszert, akik nem ismeri a kisebbségi oktatás sajátosságait. Nem vonatkoztathatunk el ettől a közigazgatási gyakorlattól, amelyben tulajdonképpen a pozitív diszkrimináció elvének kellene érvényesülnie. Ilyen körülmények között vagy teljesen el kellene törölni ezt a rendszert, más finanszírozási elvet léptetni életbe a kisebbségi oktatás támogatására, vagy pedig törvénybe kell foglalni, hogy milyen szakképesítése legyen annak a szakembernek, aki a rendszert alkalmazza.

Ugyancsak törvényi orvoslatot követel az összevont osztályok (szimultán oktatás) kérdése. A kisebbségi oktatáson belül másfajta intézkedéscsomagra van szükség a szórványoktatás olyan problémáinak megoldására, mint amilyen az összevont osztályok kérdése is. Ehhez az államnak a szórványoktatáshoz való teljesen más hozzáállására van szükség: egyetlen gyermek, egyetlen diák esetében is ugyanúgy biztosítsa a minőségi oktatást, fizesse az őt tanító pedagógusokat, hiszen az ország teljesjogú állampolgára, akinek szülei is teljesjogú, adófizető polgárai Romániának.

AZ ONLINE OKTATÁS: LEGYEN KÜLÖN FEJEZET A TANÜGYI TÖRVÉNYBEN

Az elmúlt hetek számos, oktatással kapcsolatos beszélgetésének tapasztalatai azt mutatják: az online oktatás szabályozására külön fejezet szükséges a tanügyi törvényben. A járvány idején alkalmazott oktatási formát külön formaként kell kezelni, amelynek sajátos szabályai, etikettje, szükségletei, kihívásai vannak.  Ez az oktatási forma nem a klasszikus, osztálytermi tanítás képernyős változata. Ilyen értelemben a következő vonatkozások törvénybe (nem kormány- vagy minisztériumi rendeletbe) foglalása mutatkozik szükségesnek:

 • az online oktatás etikájának, szabályainak meghatározása: milyen jogai és kötelezettségei vannak a tanárnak, milyen jogai és kötelezettségei vannak a diáknak (ennek szabályozására jelenleg a 5545/2020-as tanügyminisztériumi rendelet tesz kísérletet, azonban törvénybe is rögzíteni kell),
 • ehhez az oktatási formához szükséges szakképzés a tanároknak, sajátos módszertan kidolgozásának kötelezettsége, illetve iskolai kiegészítőszemélyzet alkalmazása (informatikusok) az elsajátított elmélet gyakorlati alkalmazására,
 • a diákok tanulási körülményeinek figyelembevételével leszabályozott online oktatási keretek meghatározása,
 • törvénybe foglalt garanciák a vidéki iskolák felszerelésére ennek az oktatási formának megfelelően, a városi és vidéki iskolák felmerülő gondjainak és szükségleteinek külön szabályozása,
 • az online kihágások meghatározása, hiszen jelenleg nem alkalmazhatók szankciók, az online keret nem biztonságos, a felelősségre vonás feltételeit nem fektették le,
 • az online oktatási forma költségeinek biztosítása és műszaki feltételeinek megteremtése az állam részéről: a tanárok ellátása jó minőségű eszközökkel, illetve olyan juttatások meghatározása, amelyek révén fedezhetik internetköltségeiket.
 • az online oktatás távlati céljainak meghatározása, a tantervek ehhez való illesztése – egy mélyrehatóbb reform és szemléletváltás szükségességére éppen ez az oktatási forma hívta fel a figyelmet,
 • a projektalapú oktatás lehetőségének megteremtése, amely révén a diákok nem ismeretinfúziót kapnak, hanem olyan nevelést, amelyben készségeik és képességeik fejlődnek, eligazítja őket a mindennapi életükben
 • a multidiszciplináris oktatás kereteinek megteremtése, illetve a hagyományos tanításnak az online oktatási módszerekkel való ötvözése, a „jövő oktatási” formájaként való meghatározása.

KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

Önkormányzatokban dolgozók jelezték, hogy a közintézmények által kiírt versenytárgyalásokon a közbeszerzést, illetve a különböző befektetési munkálatok elkezdését késlelteti, nehezíti az, hogy nem kell garanciát vállalniuk azoknak a cégeknek, amelyek megóvják a versenytárgyalás eredményét. Ezt törvényes úton orvosolni kell, hogy a fejlesztések rendes ütemben haladhassanak helyi szinten.

Brassóban önkormányzati határozattal működő gyakorlat, azonban a megye többi településén sem garantált az, hogy az ingatlanberuházók azt az infrastruktúrát is biztosítják, ami a lakhatáshoz elengedhetetlen. Az építkezési törvényt ezért úgy kell módosítani, hogy a beruházó csak abban az esetben kapjon építkezési engedélyt, ha – feltételként – biztosítja az illető telek közúti megközelíthetőségét, illetve a gáz-, víz-, villamosenergia-ellátást, szelektív szeméttárolót és zöld övezetet, játszóteret létesít.

SZOCIÁLIS ÜGYEK JÁRVÁNYIDŐBEN

Az állam szociális hálójára különösen válságidőben van óriási szükség, ez azt jelenti, hogy törvényben is rögzíteni kell azt, hogy a kiszolgáltatott társadalmi kategóriáknak az állam biztosítja – a megszorítások és a szabad mozgás jogának korlátozása idején is – az alapélelmiszereket és a gyógyszereket.

Ugyanilyen fontos, hogy a gyermekvédelmi- és szociális igazgatóságok ne szűkölködjenek pénzforrásokban ebben az időszakban: a törvény jelenleg nem garantálja, hogy az államkasszából ezeknek kijáró 90 százalékos hozzájárulást meg is kapják, hogy a központi hatóságok nem az önkormányzatok szűkös költségvetésére hárítják át ezt a kötelezettséget, kényük-kedvük szerint értelmezve a jogszabályt.

Foglalják bele a kötelező egészségügyi biztosításba a pszichológiai szakellátás és tanácsadás szolgáltatásának fedezését. A járványidőszakban ez az ellátás, gyógyítási forma különösen fontos, hiszen megviselt bennünket a távolságtartás, szeretteink miatti aggodalmunk, vagy a saját egészségi állapotunk miatti félelmünk.

Romániának jelenleg nincs családtámogatási rendszere, amely azt üzenné, hogy az állam besegíti a családoknak a teherviselésben. Ez különösen a három vagy ennél több gyermekes családok esetében egy hiányzó intézkedés: én egy olyan adókedvezményalapú támogatási rendszert képzelek el, amelynek feltétele lenne az, hogy a szülők munkahellyel rendelkezzenek. Egy ilyen intézkedéscsomag összeállítása a következő parlament dolga lenne, hogy jobban odafigyeljünk a családokra – ez nem egy újabb szociális segély lenne, hanem valós támogatás az aktív lakosságnak.

A KÖZBIZTONSÁG SZABÁLYOZÁSA

Fontos, önkormányzati visszajelzések jöttek arra vonatkozóan, hogy sem Brassóban, sem pedig a megyében nem garantált – a jelenlegi törvénykezésben – egy megnyugtató megoldás a közbiztonság egyik fogas kérdésére. Főként az állatok, illetve a nagyvadak közterületről való elszállítása tekintetében nem tiszták a hatáskörök, illetve nincsenek tiszta szabályok arra nézve, hogy a Brassó utcáin sétáló medve elszállítása melyik helyi intézmény hatáskörébe tartozik, hogy hatékony fellépéssel megteremthessük a város lakóinak biztonságát. Ebben a tekintetben jogszabályba foglalt pontos rendelkezéssel kell támogatni az önkormányzati munkát, hiszen a közbiztonságot nem azok a figyelmeztető sms-ek jelentik (RO Alert), amelyeket a hatóságok alkalmanként, a lakossági bejelentések alapján kiküldenek.

Program politic

Îmi voi asuma reprezentarea intereselor și problemelor comunității – am menționat la începutul Campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2020. Am subliniat și faptul că îmi percep programul politic ca pe o platformă a colectării continue de informații, fiindcă astfel pot avea o imagine clară asupra a ceea ce se află pe agenda cetățenilor și a ceea ce doresc reprezint în mandatul meu de deputat.

În ultimele trei săptămâni, am participat la o serie de întâlniri și dezbateri la Brașov și în județ, m-am consultat cu tinerii, antreprenorii, agricultorii și cadrele didactice și am discutat cu ei despre problemele a căror soluționare le-aș include în activitatea mea parlamentară.

Mai jos am încercat să cuprind acele direcții de acțiune care în perioada următoare vor avea și adăugiri, documentul fiind deschis către propuneri care îmi pot fi transmise la adresa de mail: brasso@rmdsz.ro

MĂSURI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Gestionarea situației epidemiologice ar fi, cu siguranță, mai ușoară dacă în România ar fi fost aplicată o descentralizare autentică și până acum. Cu toate că, în caz de pandemie sunt necesare reglementări la nivel național, aplicarea măsurilor specifice se face la nivel local, unde resursele financiare și umane sunt reduse, acțiunile și intervențiile în care nu se așteaptă aprobări de la centru sunt și mai puține. Consider că este nevoie de suplimentarea personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică, prin care depistarea și urmărire atentă a cazurilor de infecție pot fi realizate, este nevoie de mărirea numărului testărilor, totodată, de suplimentarea numărului de paturi, a capacității secțiilor de primiri urgențe din cadrul spitalelor orășenești și județene.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

În județul Brașov, chiar și în situația dificilă în care ne aflăm, un proiect prioritar trebuie să rămână finalizarea lucrărilor de construcție ale Aeroportului Internațional. Un proiect adiacent la nivel regional trebuie să fie construirea unui drum expres între Brașov și Sfântu Gheorghe pentru a da o dimensiune turistică europeană acestei investiții, o deschidere către dezvoltarea turismului regional. În ceea ce privește sectorul turistic, acesta a avut pierderi majore nu doar în județul nostru, ci și în județele care au un interes major în succesul proiectului aeroportului: Covasna și Harghita.

Tot în sprijinul operatorilor turistici, dar și în cel al antreprenorilor și investitorilor din zonă, consider un proiect important realizarea Autostrăzii Brașov-Sibiu care are reduce considerabil intervalul de călătorie până la granița cu Spațiul Schengen și în țările Europei de Vest.

SPRIJIN ACORDAT ANTREPRENORILOR

În județul Brașov, în mod special, antreprenorii din sectorul turismului au nevoie de sprijin masiv din partea Statului, acesta fiind principala sursă de venit al zonei. De aceea este esențial ca el să-i supraviețuiască acestei perioade în care a suferit pierderi majore. Statul trebuie să acorde sprijin financiar pe sectoare și să susțină economia prin măsuri specifice fiecăreia.

Sprijinul acordat IMM-urilor este o altă prioritate. Ele trebuie să beneficieze până la sfârșitul pandemiei de o subvenție de la stat în valoare de jumătate din salariul brut lunar, dar nu mai mult de 2500 de lei pentru a angaja persoane din categoria de vârstă sub 29 sau peste 50 de ani care anterior își pierduseră locul de muncă. Condiția acordării subvenției este ca angajații noi să fie menținuți pe locul de muncă timp de un an.

Programul IMM Invest pentru finanțarea fondului de rulment pentru IMM-uri trebuie să fie operat eficient și cu o procedură simplificată. Întreprinderile mijlocii să aibă acces la împrumuturi de 10 milioane de lei, întreprinderile mici la 2 milioane de lei, iar microîntreprinderile la 1 milion de lei, cu o garanție de stat de 90% și subvenție la dobândă de 100%. Creșterea fondurilor disponibile în programul IMM Invest la 20 de miliarde de lei, în primul semestru al anului 2021.

EDUCAȚIA DE LA SATE

Cadrele didactice care predau în școlile din județ, mi-au semnalat faptul că aplicarea coeficientului per elev, stabilit pentru învățământul în limba maternă periclitează educația în limba maghiară, fiindcă lipsesc acei specialiști care cunosc problemele cu care se confruntă școlile din zonele cu un număr mai redus al populației maghiare. În acest sens, indicat ar fi eliminarea coeficientului, ori reglementarea prin lege a criteriilor privind gradul de pregătire al personalului care calculează acest coeficient.

O altă inițiativă legislativă în acest domeniu trebuie să cuprindă problema claselor cu predare simultană. Acest tip de învățământ necesită, din partea Statului, o abordare net diferită de cea de până acum. Predarea simultană nu garantează dreptul la o educație de calitate, cu toate că fiecărui elev trebuie să-i revină același drept. Chiar și în cazul unui singur copil, Statul trebuie să depună efort în asigurarea învățământului, să-i plătească pe cadrele didactice care lucrează în astfel de instituții cu număr redus de copii, fiindcă și părinții lor sunt plătitori de taxe ale acestei țării, cetățeni cu drepturi egale.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE: UN CAPITOL SEPARAT ÎN LEGEA EDUCAȚIEI

În urma discuțiilor tematice pe care le-am avut în această perioadă vizând educația, am ajuns la aceeași concluzie: predarea online trebuie să fie un capitol separat în Legea învățământului. Această formă de învățământ, aplicată în condiții de pandemie trebuie tratată ca una de sine stătătoare, având reguli, etică, necesități și provocări diferite de educația tradițională. Ea nu este varianta în fața ecranului a predării clasice, la clasă. Ca atare, necesită reglementări legislative concrete (nu hotărâri de guvern și nu ordine de ministru) care ar trebui să includă următoarele:

 • Definirea codului etic al predării online: ce drepturi și responsabilități au profesorii și elevii în această formă de educație (Ordinul nr. 5545/2020 al Ministerului Educației stipulează unele aspecte care trebuie reglementate și prin lege)
 • Formarea profesională a profesorilor pentru ca ei să se adapteze predării conform unei metodologii distincte, acordarea de suport și consult tehnic oferit în acest sens prin suplimentarea personalului din școli (angajare de informaticieni)
 • Definirea cadrului predării, ținând cont de cadrul specific ale acestei forme de învățământ la care elevii trebuie să se adapteze.
 • Garanții incluse în lege, cu privire la condițiile tehnice oferite de către Stat, în ceea ce privește aparatura necesară în mediul urban și rural, acestea trebuind tratate separat și având necesități diferite
 • Definirea încălcării normelor, fiindcă în acest moment nu pot fi aplicate sancțiuni nici elevilor, nici profesorilor pentru nerespectarea regulilor, ei nu pot fi trași la răspundere nefiind formulate criteriile care se aplică în aceste cazuri
 • Acordarea de sprijin financiar din partea Statului, în vederea garantării condițiilor tehnice necesare profesorilor pentru această formă de învățământ: profesorii să beneficieze de aparatură tehnică de bună calitate și să li se acorde sprijin financiar pentru costurile accesului la internet
 • Definirea scopurilor educației online și adaptarea planului de învățământ și a curiculei școlare la această formă de predare – fiind necesară o reformă mai adâncă a întregului sistem de educație
 • Crearea cadrului specific educației bazate pe proiecte, în urma căreia elevii nu beneficiază de o infuzie de informații, ci de o dezvoltare a capacităților și abilităților necesare și în viața lor de zi cu zi
 • Crearea cadrului educației multidisciplinare și a celei care îmbină educația tradițională cu metodologiei folosită în sistemul online, aceasta prefigurându-se ca ”educația viitorului”.

MĂSURI NECESARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Angajații din consiliile locale mi-au semnalat în repetate rânduri o problemă majoră întâmpinată în cazul licitațiilor pentru achiziții publice. Mi-au relatat motivul principal pentru care proiectele de investiții au de suferit întârzieri însemnate, acesta fiind lipsa asumării de garanții din partea firmelor care contestă rezultatul licitației. Se vede necesară un sprijin acordat consiliilor, prin modificarea legislației actuale, ca investițiile să fie predictibile și să se deruleze conform planului stabilit de autoritățile locale.

Normele stipulate printr-o hotărâre de Consiliu Local Brașov, să fie introduse și în Legea construcțiilor. Asta ar însemna emiterea autorizației de construcție în funcție de existența utilităților publice aferente pe terenul la care se referă proiectul de investiție. Mă refer aici la drum de acces, furnizarea de apă, gaz și canalizare, iar în cazul proiectelor majore, să fie prevăzute și spațiile verzi, spațiul pentru colectarea selectivă a deșeurilor și locul de joacă.

SERVICII SOCIALE PE TIMP DE PANDEMIE

Acordare de servicii sociale din partea Statului este o necesitate pe timp de pandemie, iar în această privință se văd necesare și anumite garanții legislative. În perioade de criză, pe timp de restricționare a dreptului la libertatea de mișcare, Statul trebuie să le garanteze accesul la cele necesare traiului zilnic: alimente și medicamente indispensabile.

La fel de important este și ca direcțiile de servicii sociale și protecția copilului să aibă fonduri, să nu se confrunte cu o problemă existentă chiar în textul legii: acestor direcții trebuie să li se acorde acel sprijin de 90 % din Bugetul de stat, acordarea lui să nu fie doar o posibilitate pe care autoritățile de la nivel central să-l interpreteze în fel și chip, dezicându-se astfel de asumarea răspunderii în lipsa de fonduri.

Este imperios necesară ca în asigurarea de sănătate obligatorie să fie inclusă și consilierea psihologică profesională gratuită.  Statul să-și asume plata costurilor acestei forme de terapie pe timp de pandemie, fiindcă este evidentă o necesitate generală pentru aceste servicii de sănătate: pandemia ne-a făcut vulnerabili în aspect psihic, datorită multiplelor provocări din cotidianul nostru – începând de la propria noastră sănătate fizică și a celor dragi, siguranța locurilor de muncă și a asigurării celor necesare traiului de zi cu zi.

România nu are încă un pachet de măsuri prin care Statul să acorde sprijin familiilor. Print-o astfel de inițiativă am putea articula un mesaj clar de asumare a unor sarcini în privința nivelul lor de trai, ceea ce ar fi esențial mai ales în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii. În acest aspect, aș opta pentru un pachet de măsuri bazate pe reduceri de taxă, iar criteriul de eligibilitate ar fi ca ambii părinți să dispună de locuri de muncă. Elaborarea unui set de măsuri ar fi de dorit în cadrul următorului mandat al Legislativului – nu ar fi vorba de un nou ajutor social, ci de forme de sprijin acordate populației active.

REGLEMENTAREA SIGURANȚEI PUBLICE

Am primit semnale importante din partea consiliilor locale, precum că siguranța publică nu este garantată pe deplin nici în orașul Brașov, nici în județ. Legislația actuală nu include soluție liniștitoare în cazul unei probleme importante: în acest moment, nu este atribuită niciunei instituții publice sarcina colectării și transportării animalelor sălbatice depistate pe raza localităților, nu există claritate în acest sens. În cazul în care pe străzile orașului Brașov, spre exemplu, este identificat un urs, nu poate fi garantată siguranța cetățenilor prin soluții legale, ca atare activitatea consiliilor locale trebuie sprijinită printr-o reglementare legislativă. În aceste cazuri, măsurile de siguranța publică nu se pot limita doar la  mesaje de alertă (RO Alert), transmise în urma sesizărilor cetățenilor.